Projekt miejscowego planu zagospodarowania

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Brwilno i Maszewo nad Wisłą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie IR.PP.6721.2.2018